Browse By

YEREL KALKINMA NEDİR? AYRINTILI ANLATIM

YEREL KALKINMA

 

“Yerel Kalkınma”, yerel toplulukların yaşam kalitelerinin sürdürülebilir yöntemlerle geliştirilmesidir.Bir başka ifade ile;

 

Yerel Kalkınma;

 

Yerel alanda;

a.Medeni ve ortak ihtiyaçların karşılanabileceği fiziki ortamları oluşturmak,

 

b.Demokratik hak ve özgürlükleri geliştirmek,

 

c.Bireylerin bilgi ve becerilerini artırmak ve

 

d.Fırsat eşitliğini ve adaleti tesis etmek yoluyla,ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik gelişimin sağlanmasıdır.

 

YEREL KALKINMANIN AMAÇLARI

 

 1. Kentin fiziksel gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi suretiyle yaşam kalitesinin artırılması ve kentin ekonomik-sosyal-kültürel aktiviteler için gerekli alt ve üst yapı donanımına sahip olması,

 

 1. Yerel kültürel değerlerin korunması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi yoluyla toplumsal huzurun temini,

 

 1. Yerel ekonominin insan ve doğal kaynak potansiyeli ile kentin sahip olduğu avantajlardan optimum düzeyde yararlanmasını sağlamak suretiyle ekonomik refah seviyesinin ve yerel girişimcilerin rekabet üstünlüğünün artırılması,

 

 1. Kentlerin kendine özgü, yerelde üretilen ürün ve kaynaklarının daha iyi pazarlanmasının sağlanması,

 

 1. Yerli girişimcilerin teşvik edilmesi ve dış yatırımcıların kente gelmesinin temin edilmesi,

 

 1. Bilgi üretim, ulaşım ve paylaşım sistemlerinin geliştirilmesi

 

 1. Ekonomik gelişmenin nimetlerinin adil dağıtılması,

 

 1. Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğinin sağlanması.

 

YEREL KALKINMANIN FARKLI BOYUTLARI

 1. FİZİKSEL KALKINMA

 

Fiziksel alt yapıya yapılan yatırımlar ekonomik gelişmeyi çeşitli yollardan destekler:

 

Fiziksel alt yapı gelişmeleri, işletmelerin daha etkili ve güvenilir faaliyet göstermelerini sağlar.

Bunun sonucunda işletme maliyetlerinin azalması, üretkenliğin artırılması temin edilir.

 

Fiziksel alt yapı yatırımları inşaat alanında daha fazla iş olanağı meydana getirir.

 

Fiziksel alt yapıya yapılan her bir milyar dolarlık yatırım kamu ve özel sektörde 40.000 ila 50.000 civarında ek istihdam doğurur.

 

Fiziksel alt yapı yatırımları sağlık, güvenlik, konfor ve genel toplumsal atmosfer üzerindeki etkileriyle sosyal refah düzeyini artırır.

 

Fiziksel Kalkınmada Temel Faaliyet Alanları

 

Planlama,

İmar,

Altyapı (Yol, su, kanalizasyon vb.),

Ulaşım, Trafik,

Kentsel Dönüşüm-Yenileme,

Donatılar (Park, bahçe, oyun alanı, spor alanı vb.),

Ekolojik dengenin korunması vb.

 

Kanuni Sorumluluk

 

2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 

 1. a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; … çevre ve çevre sağlığı, … mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; … hizmetlerini yapar veya yaptırır. …

 

 1. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, … mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

 

 1. SOSYAL KALKINMA

 

Sosyal kalkınma, İnsan odaklı kalkınma anlayışının bir gereğidir.

 

İnsan odaklı kalkınma politikalarının uygulanabilmesi için,bireysel girişimler desteklenmeli; ama bireylerin girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesi için de gerektiğinde sosyal politikalar devreye sokulmalıdır.

 

“Balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek” anlayışı üzerine sosyal politikalar bina edilmeli, bireylerin yapabilirlik kapasitesi geliştirilmeli, bu alanda öncelikler zayıf bireylere verilmelidir.

 

Sosyal Belediyecilik,

Kamu kaynaklarını/harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaçlara kanalize eden;

 

İşsiz ve kimsesizlere yardım edilmesi, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesisi ve sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören;ve yerel yönetimlere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen

bir modeldir

 

Sosyal Kalkınmada Temel Faaliyet Alanları (Hedef Kitleler)

 • Dar gelirliler,
 • Engelliler,
 • Yaşlılar,
 • Kadınlar,
 • Gençler,
 • Çocuklar vb.

 

 

Kanuni Sorumluluk

2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 

 1. a) … acil yardım, kurtarma ve ambulans; … gençlik ve spor, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; … hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

 

 1. b) … sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; … Gıda bankacılığı yapabilir.

 

 

 1. KÜLTÜREL KALKINMA

 

Kültürel kalkınma;

Yerel halkın eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesini,

Kültürel etkinliklerin ve bireylerin bunlara katılımının artırılmasını, ve

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını içermektedir.

 

Kültürel Kalkınmada Temel Faaliyet Alanları

 • Tesisleşme,
 • Etkinlikler (Festival, panel vb.),
 • Yayınlar,
 • Kurslar,
 • STK’larla İşbirliği,
 • Yerel Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi vb.

 

 

Kanuni Sorumluluk

2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 1. a) … kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, … hizmetlerini yapar veya yaptırır.
 2. b) … kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

 

 

 1. EKONOMİK KALKINMA

Ekonomik Kalkınma,

Kent ekonomisinin geliştirilmesi için planlama, teşvik ve organizasyonlar ile istihdam artışına yönelik eğitim ve organizasyon çalışmalarını kapsamaktadır.

Yerel ekonomik kalkınmadan amaç;

Kent ekonomisinin, sanayisinin, ticaretinin ve istihdam sahalarının geliştirilmesi yoluyla refah artışının sağlanmasıdır.

Kentler, içinde yaşayanların geçimlerini kolaylıkla sağlayabildikleri mekânlar olmalıdır.

Kendi sakinlerine refah sunamayan, onların ekonomik ihtiyaçlarını karşılayamayan, gelecekle ilgili onlara umut vaat edemeyen kentler varlıklarını sürdüremezler.

 

 

Ekonomik Kalkınmada Temel Faaliyet Alanları

 • Kent Vizyonunun Belirlenmesi,
 • Kent Stratejik Planlarının Hazırlanması,
 • Kent Ekonomisini Geliştirme (Teşvik),
 • Mesleki Teşekkül ve Üniversitelerle İşbirliği,
 • İstihdam (Organizasyon),
 • Vizyon Projeleri,
 • Meslekî Eğitim vb.

 

Kanuni Sorumluluk

2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 1. a) … ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

 1. SİYASİ – DEMOKRATİK KALKINMA

Siyasi – Demokratik Kalkınma

Yerel yönetimlerin kararlarının alınması ve uygulamasında halkın katılım kanallarının güçlendirilmesi, demokratik kültürün geliştirilmesidir.

UNDP (United Nations Development Programme) İcra Direktörü İngiliz siyasetçi Mark Malloch Brown, siyasi kalkınmanın önemini belirten şu ifadeleri kullanmaktadır:

“1980’li yıllardan bu yana kalkınma politikaları çoğunlukla ekonomi ve piyasa sektörüne yoğunlaşmıştır.

Bunlar önemlidir. Ama bu dönemden çıkarılan asıl ders; siyasetin, insanların kendi hayatlarına yön verirken oynadığı önemli rolün görmezden gelinmemesi gerektiğidir.

Siyasi kalkınma, insani gelişmenin unutulan yüzü olmuştur”.

 

 

Siyasi – Demokratik Kalkınmada Temel Faaliyet Alanları

 • Katılım: Kent Konseyi,
 • Kent Hukuku,
 • Kentli Hakları,
 • Kentlilik Bilinci,
 • Yerel Gündem 21 vb.

 

Kanuni Sorumluluk

2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu

Hemşehri hukuku

Madde 13. Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir.

Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. …

 

Kent Konseyi

Madde 76. Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. (…)

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım

Madde 77. Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

 

 1. ETKİN YÖNETİM

Etkin yönetim,

Yerel kalkınmanın sağlanması sürecinde belediyenin görev ve sorumluluklarının layıkıyla yerine getirilebilmesi için belediye yönetimlerinde “etkinlik ve verimlilik odaklı yönetim anlayışı”na geçilmesi gerekmektedir.

Misyonları, görev ve yetkileri ile kullandıkları kaynaklar bakımından tüm kamu yönetiminde olduğu gibi belediyelerde de etkinlik ve verimlilik büyük önem arz etmektedir.

Özellikle son yıllarda tüm dünyada kamu yönetiminde etkinliğin artırılması önemli gündem maddelerinden birisi olmuştur.

Etkin Yönetimde Temel Faaliyet Alanları

 • Toplam Kalite Yönetimi,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
 • Stratejik Planlama,
 • Performans Yönetimi,
 • Kaynak Yönetimi,
 • Şeffaf Yönetim,
 • İyi Yönetişim vb.

 

Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
HALKBANK ONLİNE İŞLEMLER

Halkbank Online İşlemler Bankacılık işlemlerinde artık online olarak işlem yapmak çok rahat ulaşılabilen bir avantaj haline gelmiştir. Halkbank online işlemler ile bankacılık...

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ŞİDDET DIŞINDA OLUŞTURDUKLARI TOPLUMSAL SORUNLAR

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ŞİDDET DIŞINDA OLUŞTURDUKLARI TOPLUMSAL SORUNLAR Şu sıralarda gündemin başat konularından biri olan terör örgütleri sadece bir şiddet sorunsalı...

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ: 1.İNÖNÜ SAVAŞI

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ: 1.İNÖNÜ SAVAŞI Savaş, Yunanlıların Çerkez Ethem ayaklanmasından faydalanarak Kütahya ve Eskişehir’i ele geçirerek Ankara’ya yönelmeleri ve Milli...

Kapat
ücretsiz ilan